Algemene voorwaarden

Indentiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: Sam & Co

Bezoekadres: Roselaar 39, 4701 BB Roosendaal

Telefoon: 0165-201122

Email: [email protected]

KVK-nummer: 69878528

BTW-nummer: NL858049181B01

 

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de ondernemer: de persoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 • de consument: de persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 • de overeenkomst op afstand: de overeenkomst tussen de consument en Sam & Co.
 • het herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • de bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik mag maken van het herroepingsrecht.
 • de dag: een kalenderdag.

 

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele website van Sam & Co.
 • Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
 • Onder consument wordt verstaan iedere bezoeker die een bestelling plaatst op de website van Sam & Co.
 • Sam & Co behoudt zich van het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
 • Door het gebruik van de website van Sam & Co en/of door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de consument deze algemene voorwaarden alsmede alle rechten en plichten zoals die vermeld staan op de internetsite.

 

De overeenkomst

 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de consument verstrekte opdracht per email is verzonden door Sam & Co naar het door de consument opgegeven email adres. De consument en Sam & Co komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de consument is verzonden.
 • Sam & Co behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is
 • Informatie, afbeeldingen, mededelingen schriftelijk, mondeling, telefonisch of via email verstrekt met betrekking tot alle aanbieding en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven. Sam & Co garandeert echter niet dat alle aanbieding en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. Alle aanbiedingen van Sam & Co zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
 • Sam & Co streeft er naar de informatie zo volledig en juist mogelijk te maken. Het kan echter altijd voorkomen dat informatie op de website onvolledig of onjuist is. Is er sprake van een kennelijke vergissing? Sam & Co mag dan de overeenkomst ontbinden. 
 • Sam & Co is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

 

Levering

 • Sam & Co streeft er naar bestellingen die voor 17.00 zijn binnengekomen dezelfde dag nog te versturen. Ook streven we ernaar de bestelling binnen 48 uur na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is Sam & Co echter niet verplicht. Hiertoe zijn we echter niet verplicht. San & Co is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.
 • Sam & Co heeft de meeste artikelen op voorraad. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • Producten die niet voorradig zijn, worden door Sam & Co indien mogelijk besteld en in overleg met de consument later verzonden. Indien de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden, heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 • Levering vindt plaats op het door de consument tijdens de totstandkoming van de overeenkomt opgegeven adres.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden
 • De door Sam & Co opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.
 • Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de consument (evt. na tekenen van ontvangst)zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft over op de consument.

 

Eigendomsvoorbehoud

 • Het eigendom van producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen op grond van de overeenkomst aan Sam & Co verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de consument opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de consument in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Sam & Co zijn voor rekening van de consument en moeten franco en voorzien van ingevuld retourformulier geschieden.

 

Herroepingsrecht bij levering van producten

 • Bij aankoop van producten heeft de consument 14 dagen bedenktijd.
 • Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wens te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakr, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat met aangehechte prijskaartjes aan Sam & Co te retourneren.
 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Sam & Co zal uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping terugbetalen. Het bedrag zal op dezelfde wijze geretourneerd worden als ontvangen.

 

Ruilen & Retourneren 

 • De consument is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Sam & Co daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, via de email voorzien van foto's en voorzien van ordernummer op de hoogte te brengen.
 • Indien u product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht om het product binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour aan Sam & Co te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn. 
 • Indien de consument gebruik maakt van het recht zoals vermeld in vorig lid, dan draagt Sam & Co zorg voor terugbetaling binnen 7 dagen.
 • De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de consument.

 

Garantie

 • Sam & Co geeft fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
 • Mocht een product binnen de fabrieksgarantie van de leverancier vallen, dan kunt u (via de email en voorzien van duidelijke omschrijving en foto's) contact opnemen met Sam & Co. Wij schakelen de leverancier in, die vervolgens onder zijn voorwaarden zal bepalen of het artikel gerepareerd of vervangen wordt.
 • Indien Sam & Co, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.

 

Overmacht

 • In geval van overmacht is Sam & Co niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht
 • Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen te opzichte van d consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinder. Tot de omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan stroingen in een netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

 

Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 • Indien, op grond van wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Sam & Co gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Sam & Co zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Sam & Co niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.